VGR satsar på cirkulärt mode och hållbara miljöer

  1. Västra Götalandsregionen satsar 500 miljoner på att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb med hänsyn till jordens resurser och klimatet. De har nu tagit beslut om nya program som ska styra regionens insatser fram till 2020 och ett av de utpekade styrkeområden som lyfts fram är ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”.

När Västra Götalandsregionen satsar för att möta avgörande samhällsutmaningar och främja utvecklingen i Västra Götaland är ett av de sju styrkeområdena ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer” – ett område inom vilket Science Park Borås redan driver flera projekt. Programmet ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer genom att underlätta en övergång till en cirkulär ekonomi inom textil, mode, inredning och möbler. Det omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

– Det finns ett starkt växande intresse för cirkulär ekonomi inom dessa branscher. Vi i Västsverige har goda förutsättningar att utveckla system som underlättar nya affärsmöjligheter för företagen. Science Park Borås kommer vara en viktig arena i det förändringsarbetet, säger Birgitta Nilsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Science Park Borås är samverkansplattformen för innovation i Boråsregionen genom framförallt en projektarena, där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Arbetet bedrivs i tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster och därmed bidra till samhällsutveckling.

– Regionens satsning ligger helt i linje med Science Park Borås ambition att vara en motor för en utveckling mot ett mer hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Ambitionen är att det ska genereras projekt som inom området stödjer, inspirerar och utvecklar till ett mer hållbart samhälle och näringsliv, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås.

Re:textile
Science Park Borås har flera pågående projekt inom ramen för cirkulärt mode och hållbara miljöer. ”Re:textile” har som ambition att möjliggöra affärer inom textil och mode med mindre råvarupåverkan. Genom att skapa en struktur för cirkulära flöden inom textil ska Re:textile bidra till att minska resursförbrukningen av textilier och skapa möjligheter för en hållbar livsstil för regionens invånare genom att nya affärsmöjligheter skapas. Projektet långsiktiga mål är att redan från början i designfasen tänka cirkulära flöden och utveckla produkter och affärsmodeller för en längre livslängd.

Konfektionsfabrik 4.0
Tillsammans med Marketplace Borås och Proteko/Nordisk Designskola har Science Park Borås inlett en förstudie av ”Konfektionsfabrik 4.0”. Syftet är undersöka förutsättningar för den svenska textilbranschen att ta tillvara på kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion tillsammans med migranter från tredjeländer med en yrkesverksam bakgrund inom konfektionsindustrin. Framtidens konfektionsfabrik ska ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny eller uppdaterad kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion och med utgångspunkt från branschens behov skapa en levande prototypfabrik och en ny textil anläggning med arbetsplatser för en större grupp av konfektionsarbetare. Under 2016 har Science Park med stöd från Vinnova haft möjlighet att genomföra en förstudie och lära sig mer om den framväxande makerrörelsen i Sverige och internationellt kopplat till hållbar utveckling, textil och mode. Projektet har lagt grunden till ett långsiktigt samarbete mellan Re:textile, ModeInkubatorn, Textilhögskolan, Smart Textiles, Textilmuseet och Innovationsplattform Borås.

Innovation Square
Projektet ”Innovation Square” ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Genom Innovation Square ska små och medelstora företag i hela den rumsliga värdekedjan få en accelererad utveckling genom en mer behovsanpassad metod med inriktning till innovation och hållbarhet. Projektet för samman aktörer inom material/design/återvinning och textil och kravställare såsom arkitekter, offentlig sektor, forskning med flera. Det ska ge svenska möbelproducenter verktyg för att lyckats i den hårdare internationella konkurrensen och framtida hållbarhetskrav. Bland annat kommer man genomföra tre övergripande innovationsprojekt som ska resultera i nya produkter, prototyper och utökat kontaktnät för svenska företag. Det finns även ett tvärsektoriellt perspektiv med textil, möbler, glas, med mera. Innovation Square ska bidra till att Sverige får en internationellt ledande position för det hållbara rummet.

DigiMode Passion for Fashion
Science Park Borås ska inom ramen för Vinnovas satsning Innovate Passion genomföra ett hackathon med fokus på teknisk textil i syfte att lyfta unga tjejers och kvinnors innovationskraft i Boråsregionen. Eventet ska bidra till ett ökat intresse för teknik på textil och modeintresserade tjejers villkor. Textil- och modebranschen genomgår en radikal förändring i takt med samhällets ökade digitalisering. Världen står samtidigt inför ett antal globala samhällsutmaningar kopplat till utvecklingen av ett hållbart samhälle och idag talas det mycket om cirkulär ekonomi. Eventet som kallas ”DigiMode Passion for Fashion” utgår från en gemensam samhällsutmaning och övergripande frågeställning. Både produktionen av nya textilier och avfallshanteringen av kasserade textilier innebär en enorm miljöbelastning. Genom bättre resursutnyttjande, till exempel genom återbruk och re:design kan vi både minska avfallet och behovet av nya textiler. Den ökade digitaliseringen i samhället möjliggör också för nya affärsmodeller inom textil, och modebranschen, vilket ställer krav på ny kompetensförsörjning för nya och framtida yrken.