Science Park Borås i framkant inom innovation för samhällsomställning

Hög legitimitet kännetecknar Science Park Borås (SPB) verksamhet. Det framgår i den utvärdering som Sweco Society AB har gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR).

Bedömningen grundar sig i att verksamheten uppfattas ha hög kvalitet och relevans samt att SPB anses vara en god samarbetspartner som bidrar med kompetens, nätverk, materiell infrastruktur, workshops med mera. I intervjuer med deltagare framgår att SPB har blivit en viktig aktör inom Boråsregionens näringsliv som kompetent part, koordinator, projektledare och inspiratör.

– Den höga legitimiteten är en viktig slutsats i rapporten eftersom vår roll är att stödja andra verksamheter och då framför allt näringslivet. Resultatet skapar bra förutsättningar för att göra nytta, vilket är vår drivkraft tillsammans med att skapa rätt förutsättningar för framtidens affärer, säger Erik Bresky, VD på Science Park Borås.

Utvärderingen visar att SPB driver utvecklingen framåt genom hållbarhetsfrågor och textilier samt anses inspirera deltagarorganisationerna till att höja ribban för hur man arbetar med hållbarhet och bidrar med innovativa arbetssätt och lösningar.

Textil är basen

Textilområdet är historiskt den dominerande faktorn till SPB:s goda rykte och det område som bygger upp legitimiteten. Textil har varit basen i verksamheten och genomsyrar många av de pågående projekten samt dess finansiering. Här finns traditionen, kompetensen och de flesta projekten, inte minst innovationssytemet Smart Textiles* som startade redan 2006. De nya områdena konsumtion och samhällsutveckling befinner sig fortfarande i en etableringsfas och därmed svårare att utvärdera, anser Sweco, och behöver tydliggöras, men de är relevanta för SPB:s fortsatta roll framåt. SPB är verksamt i det område som kallas: innovation för samhällsomställning, eller tranformativ innovation. Där komplexa samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, digitalisering, folkhälsofrågor och social hållbarhet med mera adresseras. SPB anses ligga i framkant i detta högprioriterade område i svensk innovationspolicy.

– Vi är på en fantastisk resa. Och ligger helt rätt i tiden. På bara några år, från 2016, har vi byggt upp en innovationsmiljö som verkligen främjar det hållbara samhället och som gör oss väl positionerade att bli en del av navet i Sverige inom cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor. Utvärderingen har gett oss stöd i vår väg framåt, värdefulla insikter och bra rekommendationer att bygga vidare vår verksamhet på, säger Erik Bresky.

Sammantaget visar utvärderingen att SPB etablerats på tillfredsställande sätt samt möter de behov som företag, finansiärer, däribland VGR, och övriga samverkansparter ställer. De verksamhetsområden som har utvärderats är textil, konsumtion (handel och logistik) samt samhällsutveckling. Utvärderingen genomfördes under mars till augusti 2019 med deltagare, samverkansparter och övriga intressenter som på olika sätt samverkar med SPB.

Läs gärna hela utvärderingen av Science Park Borås här. (Länk till VGR:s webbsida.)

*Smart Textiles omfattas inte specifikt av denna utvärdering, då projektet redan har utvärderats flera
gånger tidigare. Med positiva omdömen.