Mot ett klimatneutralt Norden och nya kreativa mötesplatser – det svenska partnerskapet i New European Bauhaus har träffats i Borås

Initiativet ”New European Bauhaus” ska bidra med förutsättningar för EU:s medborgare att tillsammans skapa framtidens hållbara och inkluderande samhälle. Nu har Sveriges riksarkitekt, tillika svensk kontaktpunkt för New European Bauhaus, Helena Bjarnegård tillsammans med det svenska partnerskapet träffats för första gången i Borås på initiativ av Science Park Borås och Navet Science Center.

Under hösten 2020 lanserades New European Bauhaus (NEB) av EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen. Året därpå inleddes den första fasen i arbetet där tankar samlades in och behoven definierades för att sätta de framtida formerna. Det fanns tidigt en tanke att lyfta fram initiativet i en sann samskaparanda, där det mänskliga perspektivet ska stå i fokus, vilket mynnat ut i några ledord och grundläggande värderingar: Beautiful, Sustainable, Together.

Det nya Bauhaus-initiativet är kopplat till Den europeiska gröna given (EU:s nya tillväxtstrategi för 2030), där insatserna hittills har kretsat mycket kring teknisk innovation och naturvetenskap. Men nu finns alltså en förståelse för att det inte går att uppnå ett fossilfritt samhälle utan att också väga in det sociala och kulturella perspektivet – hur vi ska leva våra liv i ett cirkulärt och demokratiskt samhälle efter de nya hållbara förutsättningarna som innefattas av den gröna given.

Tankesmedja för samverkan

Boverket som fått i uppdrag att vara nationell kontaktpunkt och matchmaker för ökad sammankoppling i New European Bauhaus har träffat nationella partners för att tillsammans se vad det svenska partnerskapet kan åstadkomma i form av samverkan utifrån olika perspektiv. Genom föreläsningar, workshops och kunskapsutbyten dokumenterades en rad olika beröringspunkter som kommer ligga till grund för diskussioner och aktiviteter under kommande träffar i utvecklingen av det nya nätverket.

 

tankesmedja New European Bauhaus
Workshop med det svenska partnerskapet på Textile Fashion Center i Borås. Foto: Science Park Borås

Det svenska partnerskapet och strategiska vänner

I tankesmedjan deltog företrädare för officiella partners från hela landet tillsammans med Boverket och Statens Kulturråd/Kreativa Europa, däribland Form/Design Center, Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet, Rådet för Hållbara Städer, ShareMusic & Performing Arts, Smart Housing Småland, RISE, Trans Europe Halles, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet samt Textilhögskolan i Borås. Från Bryssel, via länk, medverkade Xavier Troussard, Head of the NEB Unit på Europeiska kommissionen. Xavier berättade bland annat om kommande initiativ och utlysningar med koppling till initiativet. I början av juni kommer den första nya Bauhausfestivalen genomföras och bidra till ett momentum med aktiviteter över hela Europa där alla som vill är inbjudna att medverka. Festivalen kommer bli en årligen återkommande aktivitet.

Nationell kontaktpunkt

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och svensk nationell kontaktpunkt för New European Bauhaus, har ett brett uppdrag där en viktig del är att väga in det mänskliga, och inte bara det tekniska, perspektivet i den gröna samhällsomställningen. Hon menar att initiativet, till exempel sett till hållbar samhällsbyggnad, måste utgå utifrån ett underifrånperspektiv för att dra nytta av kreativa krafter. Konstnärer, designers och arkitekter behöver jobba tillsammans med miljövetare, ingenjörer, samhällsvetare och ekonomer i multidisciplinära team för att medvetandegöra och finna svar på gemensamma och alltmer komplexa samhällsutmaningar i vår tid.

– New European Bauhaus utgår från att vi ska bli ett klimatneutralt Europa. Insatserna kan inte bara kretsa kring tekniska innovationer och miljömässiga utmaningar eftersom frågorna påverkar våra liv som människor, våra livsstilar och våra livsmiljöer på olika sätt. Initiativet grundar sig i klimatarbetet men också att det inte är en teknisk utmaning vi pratar om, utan en förändring i samhället. Det är därför det kan kännas lite luddigt i kanten, men egentligen är det bara oerhört brett och tillgängligt, berättar Helena Bjarnegård och fortsätter:

– När initiativet var helt nytt träffades alla nationella kontaktpunkter i Paris och hade en workshop där vi gemensamt kom fram till att vi måste sprida kunskap om initiativet på nationell nivå, skapa nätverk och koppla samman aktörer utan att kliva in och ta över. Vårt arbete utgår snarare från att koordinera och skapa förutsättningar för andra, precis som i denna tankesmedja.

Förutsättningar för dialog lokalt och regionalt

Idén att arrangera en tankesmedja i samverkan med Science Park Borås, Navet Science Center och Boverket var helt naturligt menar Ulrika Nilsson, projektsamordnare inom området för hållbar samhällsutveckling vid Science Park Borås och partnerkontakt för New European Bauhaus på Högskolan i Borås. Behovet av att skapa förutsättningar för ökad klustersamverkan och matchmaking mellan olika perspektiv i tvärsektoriella samarbeten med ett missionsorienterat (olika aktörer arbetar mot gemensamma mål) förhållningsätt till innovation har växt fram i takt med ramverket för New European Bauhaus.

– New European Bauhaus på EU-nivå utvecklas i en samskapande process som inkluderar officiella partners och strategiska vänner men det behöver samtidigt skapas nya resurser för facilitering och matchmaking i en lokal och regional samhällskontext för att initiativet ska lyckas och kunna växa underifrån. Vi ser goda förutsättningar att utveckla en ny samhällsresurs för social innovation och medborgardialog lokalt och regionalt i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen då både Science Park Borås och Navet Science Center är partners, säger Ulrika Nilsson.

Anna Gunnarsson, projektledare på Navet Science Center och partnerkontakt i New European Bauhaus, tänker sig att Initiativet om tio år kommer finnas med som ett naturligt inslag i framtida arbetsmodeller.

– Samverkan för uppfyllandet av de Globala målen och Agenda 2030 är centralt i vår verksamhet och genom medverkan i NEB får vi tillgång till partnerskap på både lokal, nationell och internationell nivå som strävar framåt och prövar nya riktningar och modeller. Tillsammans måste vi våga förändra, göra nytt och samverka i andra konstellationer än dem vi är vana vid, säger Anna Gunnarsson.

– Vi har haft en efterlängtad dag full av inspirerande samtal om nya möjligheter genom New European Bauhaus. Det finns många spännande trådar att nysta i, inte minst inom ramen för det Nordiska initiativet ”A Nordic Carbon Neutral Bauhaus”. Nästa träff arrangeras av svenska NEB-partners i Malmö, avslutar Ulrika Nilsson.

Läs mer om New European Bauhaus på EU:s hemsida