Nytt projekt ska granska och utvärdera cirkulära affärsmodeller i textila system

I övergången till cirkulär ekonomi behöver inbyggda målkonflikter och paradoxer i och mellan olika affärsmodeller redas ut. Forskningsprojektet SCArCITY syftar till att utforska strategiska spänningar och de förmågor som krävs för att integrera cirkulära affärsmodeller i ett textilt kaskadsystem, samt föreslå relevanta mått för att utvärdera deras prestanda.

Textil- och klädindustrin har alltmer börjat gå över till cirkulära affärsmodeller, ofta byggda kring återvinning och/eller second-handförsäljning av kläder. På senare tid har det även efterfrågats cirkulära affärsmodeller av allt fler aktörer inom andra textilområden till exempel textil skyddsutrustning inom vården.

För att skala upp och integrera cirkulära affärsmodeller inom textil- och klädindustrin är en central del att hantera och övervinna inbyggda spänningar och målkonflikter som finns mellan enskilda affärsmodeller. Det är exempelvis viktigt att ta itu med spänningar mellan en produkts livslängd och återvinningsbarhet, säkerhet och funktionalitet, eller att balansera globala och lokala sätt att driva omvända textila värdekedjor.

Djupare förståelse för uppskalning av cirkulära affärsmodeller

Projektets teoretiska bidrag består främst av en fördjupad förståelse för uppskalning av cirkulära affärsmodeller i textila kaskadsystem. Detta ska uppnås genom att projektet inte bara beskriver enstaka cirkulära affärsmodeller och underliggande resursflöden, utan också förklarar de organisatoriska spänningar som hindrar utveckling och innovationer på en högre nivå där kaskadsystemen fokuseras.

– SCArCITY förväntas utöka vår förståelse för hur olika typer av cirkulära affärsmodeller som verkar inom textil- och klädsektorn kan integreras, och hur de kan bidra till globala målen genom att påverka deltagande företag, affärsekosystem, policys samt kulturella och samhälleliga värden. Resultaten är också kopplade till EU:s nyligen antagna handlingsplan för cirkulär ekonomi för att ta itu med den växande plastpandemin, säger Rudrajeet Pal, professor vid Högskolan i Borås och projektledare för SCArCITY.

Utveckling av nyckelindikatorer

Projektet vetenskapliga bidrag är främst att fördjupa vår förståelse av resurskvalitet, resursutnyttjande och resursmetabolism vilket är avgörande för att integrera materialanvändning och produktcykler, eller cirkulära affärsmodeller i kaskadsystem.

– I synnerhet kommer den första studien att hjälpa oss att förstå de viktigaste hindren och spänningarna för att skala upp cirkulära affärsmodeller. Efter detta kommer vi att undersöka hur organisationer kan uppdatera sina kritiska resurser, kapacitet och förnya affärsmodeller för att hjälpa till att övervinna dessa barriärer och spänningar. Slutligen kommer vi att utveckla en uppsättning nyckelindikatorer för att övervaka prestandan och effektiviteten av sådan kaskadanvändning och resursflöden över cirkulära affärsmodeller, säger Rudrajeet Pal.


Projektet SCArCITY, är initierat av Högskolan i Borås och genomförs i samarbete med Science Park Borås, Linköpings Universitet och Indian Institute of Technology.

SCArCITY finansieras av FORMAS och ligger väl i linje med deras prioriterade områden. Projektets mål är också kopplade till EU:s antagna handlingsplan för cirkulär ekonomi för hållbar tillväxt (Globala hållbarhetsmålen 8, 9, 12 och 17). Total budget för projektet är 6 871 017 SEK, och löper i fyra år fram till augusti 2026.

Läs mer

Om projektet SCArCITY

Om forskargruppen Styrning av textila värdekedjor