Satsning på cirkulära möbler ger mervärde i Härryda

Härryda kommun tar stora kliv framåt i sin cirkulära omställning genom ett projekt som tar ett helhetsgrepp på allt från anskaffning till avyttring när det gäller möbler inom kommunens verksamheter. Bland annat har ett centralt möbellager och en intern återbrukssajt, ett möbelbibliotek, implementerats.

Projektet startades i början av 2022 och under första året cirkulerades 740 möbler som ersatte nyinköp för drygt 460 000 kr. Målet med projektet är att minska kostnaderna för inköp, minska mängden avfall och utsläpp, samt öka graden av återbruk.

Alice Karlström, projektledare

Härryda kommun, som ligger mellan Borås och Göteborg, har cirka 3 000 anställda. Under ett år görs inköp av nya möbler för cirka sju miljoner kronor till kommunens verksamheter. Tidigare har överblivna möbler förvarats på olika lager runt om i kommunen eller slängts när de inte längre behövts.
Det ska det nu bli ändring på!

I en förstudie som genomfördes under 2018–2020 sågs en möjlighet till stora förändringar kopplat till inköp och avyttring av möbler. För att skapa en förändring och ett cirkulärt flöde anställdes Alice Karlström som projektledare för projektet.

Centralt lager och digitalt möbelbibliotek

Som ett första steg i projektet anskaffades ett centralt möbellager där alla överblivna möbler från kommunens källare och förråd samlades. Ett digitalt stödsystem upphandlades av företaget Sajkla för att synliggöra och cirkulera möblerna genom ett digitalt möbelbibliotek. Även ett snickeri startades upp där möbler kunde lagas och rekonditioneras, en del av projektet som styrs av arbetsmarknadsenheten. För att få genomslag har projektet valt att all renovering av möbler samt transport av möbler till eller från det centrala möbellagret görs kostnadsfritt.

En annan aspekt av projektet har varit avtal kring inköp, renovering och avyttring, något som överses av upphandlingsenheten. Bland annat finns nu avtal kring ett standardiserat utbud av möbler inom kommunen för att lättare kunna underhålla och laga möblerna, avtal kring hantering av möbler som behöver renoveras, som då kan skickas till externa aktörer, samt avtal som gör att möbler kan skänkas i stället för att slängas när de ska avyttras.

Renoverad barnstol
Nyinköp ska vara ett fjärdehandsval

När en verksamhet har ett behov av möbler är första steget att se om nuvarande möbler kan renoveras. Om inte det är möjligt undersöks vad som finns tillgängligt i det digitala möbelbiblioteket. Kan behovet inte tillgodoses via möbelbiblioteket så är inköp av begagnade möbler nästa alternativ. Nyinköp av möbler ska vara ett fjärdehandsval, efter renovering, möbelbibliotek och inköp av begagnade möbler, och för att säkerställa detta ska en möbelsamordnare med ansvar för alla nyinköp av möbler anställas.

– Just standardisering av nyinköp av möbler som Härryda kommun har valt att satsa på är en väldigt viktig del för att på sikt få till ett effektivt och kostnadseffektivt återbruk. Samma sak gäller möbelsamordnare. Den samordnande rollen saknas ofta men är betydelsefull för att hjälpa till och styra arbetet med att cirkulera möbler eller andra produkter, säger Josefine Cataldo, projektledare Cirkulär kommun vid Science Park Borås.

Projektledare Alice Karlström poängterar vikten av bra system och tydliga rutiner för en lyckad omställning:

– En av lärdomarna från projektet är att det krävs ett bra system och tydliga rutiner för att ett cirkulärt flöde av möbler ska bli hanterbart. Behov av möbler alltid kommer att finnas, flödet till och från centrallagret är stort, men då resurserna är snedfördelade har vissa verksamheter för mycket möbler medan andra har behov men inga ekonomiska resurser, säger Alice Karlström.

För att nå ut med projektet till alla verksamheter inom kommunen har Alice Karlström löpande varit ute och berättat om arbetet för alla ledningsgrupper i kommunen. Projektet har också kommunicerats på kommunens intranät och posters har skickats ut till alla avdelningar. Men den största spridningen av projektet och möjligheterna har skett genom samtal mellan de anställda.

En av framgångsfaktorerna i projektet har varit att ha en heltidsanställd projektledare, i detta fall Alice Karlström, vilket har möjliggjort ett helhetsgrepp och översyn av alla delar av projektet.

Renoverad stol
En väg tillbaka till arbetslivet

Projektet har inte bara en ekonomisk vinning utan även en social dimension där de anställda i snickeriet är personer som arbetstränar med förhoppningen om att de i förlängningen ska kunna göra praktik inom möbelbranschen och komma ut på arbetsmarknaden.

– Vinsten är så mycket mer än bara ekonomisk. Genom projektet har vi skapat meningsfulla jobb för personer från arbetsmarknadsenheten som arbetstränar vilket har skapat en stor glädje och stolthet, säger Alice Karlström.

 

Härrydas steg mot ett cirkulärt möbelflöde:

  • Förstudie och strategi för cirkulära möbler
  • Samordnare för inköp av möbler
  • Ramavtal på cirkulära möbler (renovering, återbruk, avyttring)
  • Riktlinjer vid behov av möbler
  • Standardiserat utbud av nya möbler
  • Plattform för att synliggöra och dela möbler internt
  • Möbellager och logistik
  • Vård och enklare renovering genom arbetsmarknadsenheten

Härryda kommun är en av de kommuner som skrivit under ett åtagande inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götalands ställer om som innebär att kommunen ska vara fossilfri till år 2030. För att nå detta mål arbetar Härryda kommun med Kommunernas klimatlöften där de har antagit sex klimatlöften, bland annat löfte 10. Vi använder cirkulära möbler. De är också en del av nätverket Cirkulär kommun som syftar till att påskynda en cirkulär omställning hos den offentliga aktören för ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle.