Hög tid att nå företagen om produktpass inför nya EU-lagen

Europa siktar på att bli världens mest hållbara region och införandet av så kallade digitala produktpass, DPP, är en del i det arbetet. I väntan på att lagkrav från EU, tas nu prototyper av dessa pass fram och Science Park Borås är tillsammans med Interior Cluster Sweden med och driver på utvecklingen av produktpassen och informationen till producenterna.

Mobilapplikation som används till kollektionen The Transparency Project, initierat av bland andra Science Park Borås, Gina Tricot och PaperTale.

Produktpassen utvecklas inom projektet Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem, som har initierats av Science Park Borås och Interior Cluster of Sweden. I projektet har man tagit fram produktpass för möbler i samarbete med konsultföretaget Sigma.

Projektet är kopplat till Nordic Blockchain Alliance vars syfte är att utforska potentialen i en gemensam nordisk blockkedja genom att dra nytta av olika erfarenheter och kunskapskällor från Finland, Norge, Sverige och Danmark och som arbetar med frågor gällande EU:s kommande lagstiftning om digitala produktpass för möbelindustrin.

– DPP ingår i en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), som en del i EU:s ”Green Deal”, med syfte att uppfylla Europas åtagande i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, förklarar Erik Lundh, projektledare för Interior Cluster Sweden.

Erik Lundh, projektledare Interior Cluster Sweden. Foto: Interior Cluster Sweden.

Lagförslaget omfattar i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden och förväntas träda i kraft 2024. Först ut är textiler och batterier. Därefter följer andra produkter till exempel möbler.

– Syftet är att underlätta för konsumenten att göra hållbara och miljömässigt riktigt val, berättar Erik Lundh.

Produktpass innebär att varje produkt har en unik identitet. Företag och konsumenter får med digitala produktpass tillgång till all information om produkten. Det kan till exempel handla om hållbarhetsprestanda, miljöpåverkan, ursprung, garantier, reservdelar, återvinning, instruktioner för montering eller reparationer. Informationen, som kommer att finnas i en så kallad databärare, ska följa produkten längs hela livskedjan. Informationen ska lätt kunna läsas med exempelvis en QR-kod.

Vilka lärdomar och erfarenheter har ni inom projektet dragit av digitala produktionspass?

– Även om vi ännu inte vet exakt hur lagkraven från EU kommer att se ut, är det viktigt att börja i tid och informera företagen, göra tester och prototyper. Detta för att få företagen att redan nu göra den digitala omställning som krävs. Företagen kommer då att vara förberedda när lagkraven kommer och då ha en konkurrensfördel. En stor utmaning framöver är den generellt låga digitala strukturen i de små och medelstora företagen, säger Erik Lundh.

Vad tycker de företag som deltagit i projektet?

– Vissa företag ser detta som ännu en administrativ börda från EU. Men de flesta ser möjligheter att få kontroll på hela sin värdekedja, möjlighet till nya affärsmodeller och att komma närmare sin slutkund med de digitala produktpassen. Allt detta för att få fram mer klimatvänliga och hållbara produkter.

Inom projektet har prototyper av digitala produktpass tagits fram tillsammans med företagen Ekdahls Möbler, Ingridsdotter, Källemo, Karl Andersson o Söner och Lammhults Möbler. Dessa presenterades i en utställning på Möbelriksdagen i Tibro förra året. De deltagande parterna inom projektet har kunnat utbyta erfarenheter kring textil och möbler och man har genomfört workshoppar i Sverige, Danmark och Norge för att öka förståelsen för varför och hur företagen kan arbeta med transparens och spårbarhet, vilken roll blockkedjor kan ha i sammanhanget och hur det stödjer deras arbete med det digitala produktpasset. Nästa steg i projektet är att testa digitala produktpass på en konsumentgrupp.

Läs mer om Nordic Blockchain Alliance
Läs tidigare nyhet om det nordiska blockchain-samarbetet

Text: Solveig Klug
Foto: Vasilios Bartziokas