Vad betyder alla ord?

”Innovationsmiljö”, ”hackaton”, ”Science Park” och ”Triple Helix”… Ibland använder vi ord som kanske inte är helt enkla att begripa.

Vi vill vara så inkluderande som möjligt, genom att förklara ord och termer som ingår i vår bransch (och som är långt ifrån självklara).
I denna ordlista (som vi kärleksfullt lånat av våra vänner på SISP och Science Park Jönköping) hittar du förklaringen till vad flera av orden vi slänger oss med betyder.

A Organisationer

A.1 Science Park
Science parks är neutrala plattformar för samverkan. De erbjuder stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag i alla faser tillgång till infrastruktur, nätverk, affärsutveckling och innovationsstöd. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och samverkansprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Science Parken har ofta samarbeten med akademin för att underlätta att kunskap och forskningsresultat kan kommersialiseras och nå ut på marknaden eller på annat vis användas för att skapa konkurrenskraftiga företag.

A.2 Innovationsmiljö
En innovationsmiljö är en strategiskt planerad miljö där olika aktörer – vanligtvis näringsliv, samhälle och akademi är engagerade. Inkubatorer och science parks, forskningsinstitut, och testbäddar är olika typer av innovationsmiljöer.

A.3 Inkubator
En inkubator erbjuder en process (inkubationsprocess) för utveckling av företag. Personer med en affärsidé får i inkubatorn rådgivning av affärsutvecklare som är specialiserade på att utveckla företag. Inkubatorn bistår också entreprenören och de nystartade företagen med olika stödtjänster som affärsnätverk, finansiering och kontorsservice. Syftet är att skapa ett gynnsamt växthus där företaget växer och kan ta steget ut på marknaden och bli vinstdrivande.

Länk till Inkubatorn i Borås

A.4 Accelerator
En accelerator är lik en inkubator. En Accelerator hjälper oftast ett redan framgångsrikt företag att växa snabbare och nå ut på fler marknader. En accellerator hjälper till när företaget utsätts för marknadens prövning – man behöver accelerera företaget. Acceleratorerna ersätter inte inkubatorerna utan kompletterar dem. En accelerator har större fokus på att växa marknaden för ett företag snarare än att bygga själva företaget även om det också kan behövas när marknaden växer.

A.5 Företagshotell
Ett företagshotell är ett kontor där man kan hyra in sig och sitt företag. Man får tillgång till administrativa funktioner såsom t.ex. kopiering, telefontjänst m.m. Inte misnt får man tillgång till kollegor, vilket kan ha stor betydelse för det lilla företaget. Ofta hanterar företagshotell också olika företagsnätverk där man kan hitta nya samarbeten. Exakt vad som ingår och hur man betalar för tjänsterna skiljer sig mellan olika företagshotell.

Länk till TEX! by Marketplace Borås

A.6 DoTank
En ”DOTank” kan kort förklaras som en Think-Tank eller idéverkstad men med extra fokus på ”Do” dvs att göra saker.
DOTank är alltså en fysisk miljö där man kan samverka och arbeta med innovation i olika former.
I DOTank Center i Borås hålls Seminarier, Workshops, Hackathon, Affärsmodellering och konkret produkt- och tjänsteutveckling för att komma vidare med innovationer.

Länk till ytterligare beskrivning av DOTANK

A.7 Kluster
Företag som är verksamma inom en eller flera relaterade branscher och har någon form av relation med varandra. Ofta verkar också företagen inom ett begränsat geografiskt område. Ett kluster kan vara en samling företag som samarbetar genom nätverk utan att de behöver ligga på samma plats – ett så kallat funktionellt kluster. I ett geografiskt kluster ligger företagen samlade inom en avgränsad region.

A.8 Ekosystem för innovation
Innovationssystemet är ett begrepp som omfattar både de offentliga innovationsstödjande aktörerna och huvudaktörerna – företagen och entreprenörerna som ägnar sig åt innovation och innoverar. Kärnan i systemet är själva interaktionerna mellan aktörerna där utbytet av kunskap genererar ny kunskap och nya innovationer.

A.9 Forskningsinstitut
Ett forskningsinstitut är en organisation som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Två tydliga skillnader mellan ett forskningsinstitut och ett universitet är att ett universitet har både undervisning och forskning som huvudsakliga verksamheter, samt att ett forskningsinstitut oftast forskar inom ett mer avgränsat område än den samlade forskningen vid (åtminstone ett större) universitet. Forskningsinstitut kan vara inriktade på grundforskning, tillämpad forskning eller bådadera, och kan vara statliga, privata eller utgöra internationella organisationer.

Exempel på ett forskningsistitut är RISE

A.10 Triple Helix
Triple Helix är en modell som bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det bärande i modellen är kunskap och att skapa utväxling av kunskap mellan aktörerna.

A.10.1 Quadruple Helix eller Multi Helix
Bygger på samma modell som Triple Helix men adderar en fjärde komponent – civilsamhället och medierna. Målsättningen är att brygga glappet mellan innovationssystemet och civilsamhället.

B Cirkulär ekonomi

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att lönsamhet bygger på att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Genom att saker återanvänds och återvinns så mycket som möjligt, om och om igen möjliggörs tjänster och en ekonomi där lönsamheten bygger på att vi delar saker och utnyttjar de resurser vi förbrukar så mycket vi kan – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.

B.2 Cirkulär affärmodell
En cirkulär affärsmodell är en modell för hur en organisation gör affärer där affärsmodellen bygger på att man cirkulerar resurser istället för att förbruka resurser. T.ex. kan uthyrning av en produkt baseras på en cirkulär affärsmodell där ett företag är lönsamt genom att en produkt har hög kvalitet och delas, används och lagas så mycket som möjligt.

C Företag

C.1 SME eller SMF företag
SMF Definieras som Små- och medelstora företag med 3 till 250 anställda. SME är den engelska förkortningen men även den används ofta i svenskan.

C.2 Scale-up
Ett scale-up bolag är ett företag som haft en genomsnittlig vinst på 20% de tre senaste åren med minst 10 anställda enligt OECD. En annan beskrivning är att scale-up bolag befinner sig i tillväxtfas.

C.3 Tillväxtföretag
Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags. Se även scale-ups.

D Om Innovation

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.
Ett annat sätt att definiera innovation är som något principiellt nytt som också vunnit insteg på en marknad eller i samhället i övrigt. Till innovationer brukar också nya fenomen räknas i de fall de kan anses vara betydelsefulla på något sätt. En definition av innovation i linje med dessa två sistnämnda aspekter skulle då bli följande: ”En innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som vinner insteg i ett samhälle.
Andra definitioner för innovation:

· An ‘innovation’ is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.” (Oslo-manualen OECD 1997)

· The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which cutsomers will pay. (Business Dictionary)

D.1 Innovationsprocess
Innovationsprocessen är den process som börjar med en idé och slutar med en innovation. I praktiken är denna process mycket sällan linjär. Moderna innovationsstudier bygger istället på det grundläggande antagandet om innovationsprocessen som iterativ. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser där en mängd olika aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade på olika sätt. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att upparbeta och rymma alla för innovationsprocessen nödvändiga kompetenser inom organisationen. Det krävs samarbeten.

D.1.1 Facilitera
Facilitering betyder ”att underlätta”. I innovationssammanhang är det viktigt att facilitatorn är objektiv och inte deltar i diskussioner eller idégenerering. Facilitatorn ska leda processen, inte delta i den. Detta för att behålla processperspektivet och inte tappa ledarskapet i gruppen.
Facilitatorns uppgift är att skapa en omgivning där deltagarna känner att deras bidrag är välkomna och känner sig trygga i att bidra med nya idéer.
För den som faciliterar innovation eller är facilitator är det viktigt att förstå gruppen mål. Att planera och skriva en agenda som leder till önskat resultat samt att välja ut de metoder och verktyg som är bäst lämpade. För detta måste facilitatorn känna till många verktyg, inte bara för idégenerering utan även problemlösning, kommunikation och gruppprocesser.

D.1.2 Co-creation
Samskapande mellan olika aktörer.

D.1.3 Hackathon
Ett hackathon är ett evenemang där affärsutvecklare, designers, programmerare samt ämnes- och områdesspecialister träffas för att utvecklas och inspireras av varandras färdigheter i att finna nya produkter och tjänster.
Nyckelord för ett hackathon är kreativitet och innovation – där flera kompetenser samspelar med varandra och bidrar med olika perspektiv.
Ett hackathon är som ett marathon. Du presterar något under en bestämd sträcka. Ett löpmarathon har sträckan i enheten meter och är 42 195 meter (4,2 mil). Ett hackathon har sträckan i enheten tid och är oftast 1 eller 2 dagar men kan pågå i månader.
Det finns både öppna och riktade inriktningar för Hackathon.

Öppet Hackathon
Innebär för det mesta att deltagarna utvecklar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ensam eller tillsammans med andra deltagare. Total frihet råder.

Riktat Hackathon
Innebär att hackathon’et har ett speciellt ämne. Att uppgiften är att utveckla något inom en specifik bransch, ämnesområde eller dylikt. Förutom att hålla sig till det givna ämnet är friheten total.

D.2 Innovationshöjd
Innovationshöjd används ofta för att beskriva idéer innan idén når och bevisar sig på marknaden. Till skillnad från en innovation (som redan bevisat sig på marknaden). Exempelvis brukar inkubatorer ha en hög innovationshöjd som ett av flera kriterier när de väljer in affärsidéer att delta i inkubatorns affärsutvecklingsprogram.

D.3 Innovatör
En innovatör är en person som ägnar sig åt innovation.

D.4 Innovationssystem

Innovationssystemet är ett begrepp som omfattar både de offentliga innovationsstödjande aktörerna och huvudaktörerna – företagen och entreprenörerna som ägnar sig åt innovation och innoverar. Kärnan i systemet är själva interaktionerna mellan aktörerna där utbytet av kunskap genererar ny kunskap och nya innovationer.

D.5 Innovationsstödssystem
Innovationsstödssystem är benämning på offentligt stöd för innovation; det innebär systematisk hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet, näringsliv och i offentlig verksamhet. Det omfattar funktioner och verksamheter hos en uppsättning aktörer, nätverk och institutioner. Stödet är tänkt att stärka förutsättningar för att idéer kan komma vidare i kommersialiseringsprocessen. Systemet kan även bidra till effektivt utbyte av idéer mellan aktörer inom innovationssystem.

D.6 Öppen Innovation
Termen öppen innovation innebär en situation där en organisation inte bara bygger på sin egen interna kunskap, källor och resurser (till exempel egen personal eller forskning och utveckling) för innovation (av produkter, tjänster, affärsmodeller, processer etc.) men använder också flera externa källor (såsom feedback från kunder, publicerade patent, konkurrenter, externa organ, allmänheten etc.) för att driva innovation.
Öppen innovation bygger på att man är öppen och delar med sig i samverkan och på så sätt når större innovationskraft i stället för sluten innovation som bygger på att man döljer och bevakar sina idéer i hopp om att vara unik och på så sätt nå konkurrenskraft.
Vanligen beskrivs två typer av öppen innovation:

· Inkommande öppen innovation

· Utgående öppen innovation

D.6.1 Inkommande öppen innovation/Inbound innovation
Inkommande öppen innovation eller inbound innovation handlar om att hitta och förvärva expertis utanför organisationen och skanna den externa miljön för ny information för att identifiera, välja, nyttja och integrera idéer i den egna organisationen.

D.6.2 Utgående öppen innovation
Utgående innovation är den avsiktliga kommersialiseringen och infångning av internt utvecklade idéer i organisationens externa miljö. Detta kan vara genom selektiv avslöja en produkt till journalister och granskare eller att selektivt sälja tekniken eller tjänsten till kunder med sikte på att få feedback.

E Finansiärer

Finansiärer är organisationer som avsätter pengar för att främja innovation och utveckling. Ofta har finansiärerna ett tydligt syfte, t.ex. att utveckla ett område som AI eller att nå Klimatmål. Ibland initierar de utlysningar där de beskriver vad samhället eller organisationen vill uppnå och beviljar finansiering till de bästa förslagen.

E.1 Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Vinnova ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

E.2 Tillväxtverket
Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Myndigheten har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Myndighetens verksamhet är bred. Många av insatserna är riktade direkt till företag eller blivande företagare, andra insatser påverkar förutsättningarna för företagande på längre sikt.
Med kunskap om företags och regioners behov bygger myndigheten nätverk för samarbete och finansierar insatser som stärker näringslivet. Myndighetens största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

E.3 SISP
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.