Cirkulär affärsmodell för återbruk av möbler i Trollhättan får genomslag

Genom att gå från en linjär affärsmodell, där möbler produceras, används och sedan slängs, till en cirkulär affärsmodell där möbler i högre grad renoveras och återbrukas kan Trollhättans Stad minska stadens klimatpåverkan.

Våren 2021 antog kommunfullmäktige i Trollhättans Stad en Agenda 2030-strategi. Den innebär att Trollhättans Stad ska fortsätta stärka den hållbara utvecklingen utifrån stadens och de kommunala bolagens övergripande mål och strategier som beskriver hur Trollhättan ska jobba för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. I ett tvåårigt projekt har en möbelsamordnare anställts för att få ett helhetsgrepp över all möbelhantering inom staden och man nar anslagit 3,4 miljoner kronor till projektet årligen. Projektet sträcker sig fram till och med sista december 2024.

– Vi har startat upp ett projekt under två år, där vi i ett möbelhotell för återbruk tar hand om möbler som våra verksamheter vill bli av med eller byta ut, berättar Dan Fogelberg, möbelsamordnare på Serviceförvaltningen i Trollhättan.

Om projektet
Trollhättan är medlemmar i nätverket Cirkulär kommun, och en av de 28 kommuner inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030 som skrivit på kommunernas klimatlöfte om att använda cirkulära möbler. 

Det finns en tydlig prioriteringsordning där man först och främst ska använda möbler som redan finns inom staden. Ett andra steg är att göra om möbler till brukbart skick och ett tredje steg är att köpa återbrukade möbler. Och allra sista alternativet är att köpa nytt.

– Vi är fyra medarbetare som arbetar med att hämta och lämna möbler och även restaurera dessa, antingen själva eller med hjälp av externa företag. Detta har tagits emot mycket väl i hela organisationen och det finns en inställning generellt att detta är ett välkommet initiativ, berättar Dan Fogelberg.

Dagliga leveranser och ljus framtid

Dan Fogelberg, möbelsamordnare.

–  Vi har ännu inte blivit helt klara med alla saker i projektet. Vi håller bland annat på att implementera ett system för verksamheten för att kunna presentera alla möbler som finns på lagret och där man kan gå in boka möbler och leverans. Men redan nu har vi dagligen leveranser med möbler både in och ut till lagret, förklarar Dan Fogelberg.

Det viktiga är för hela projektet är att staden ska hushålla med sina resurser både när det gäller koldioxidutsläpp och att sträva efter ekonomisk hållbarhet.

Projektet rullar på och våren 2024 kommer man att göra en utvärdering. Men så här långt ser framtiden för verksamheten ljus ut och den utökas hela tiden.

– Det här kommer att fortsätta och växa ännu mer och det finns många idéer om andra saker som man kan cirkulera. Både inom stadens verksamheter och de kommunala bolagen har börjat att se över sina behov. Vi har redan i dag ett samarbete med vårt fastighetsbolag Kraftstaden som har bygg- och inredningsmaterial som de vill återbruka, avslutar han.

Text: Solveig Klug
Fotograf: Dan Fogelberg

Läs mer om projektet Cirkulär kommun: