Ny rapport visar kommuner vägen till återbruk av möbler

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med nätverket Cirkulär kommun som samordnas av Science Park Borås. Rapporten vänder sig till ledande personer i kommunerna och fungerar som inspirationskälla samt som underlag för framtida beslut.

Malin Andrén, projektsamordnare på Science Park Borås, berättar om rapporten:

– Det är en förstudie som tagits fram då man såg ett behov av att hitta gemensamma system för återbruk av möbler i kommunerna inom Göteborgsregionen. Initiativet togs tillsammans med miljöstrateger och upphandlare inom de olika kommunerna. Det finns ett behov av att påskynda processen att få fler kommuner att öka återbruket av möbler internt, men också att gemensamt möjliggöra att cirkulera möbler mellan kommuner för att nå skalfördelar. Förstudiens resultat kan fungera som underlag för att ta nästa steg.

Vad kommer ni fram till i rapporten?

– Den pekar på fem slutsatser som kan vara till hjälp för kommunerna i regionen för ett fortsatt arbete för samverkan kring cirkulära möbler. Dessa är:

  1. Kommunerna behöver ta ställning till om det finns intresse samt vilka förutsättningar de har för att samverka med andra kommuner.
  2. Att hitta och identifiera närliggande kommuner som har intresse av samverkan.
  3. Beslut kring samverkan behöver tas på ledningsnivå och eventuellt även politisk nivå. Samverkansavtal behöver upprättas för att få en tydlighet i processen och vad kommunerna har åtagit sig.
  4. Att skapa förutsättningar för ett gemensamt system, utforma den cirkulära processen, fördela ansvar och avsätta resurser. En gemensam digital marknadsplats är en grundförutsättning för att tillgängliggöra möbler för varandra.
  5. Att implementera en samverkanslösning mellan ett antal närliggande kommuner, införa ett gemensamt system för återbruk som på sikt går att skala upp.
Malin Andrén, projektsamordnare Science Park Borås.

– Inom ramen för studien genomfördes också en juridisk bedömning av olika samverkansscenarier och den visar att det inte strider mot någon lagstiftning för kommunerna att samarbeta kring de här frågorna, säger Malin Andrén.

Rapporten vänder sig främst till kommunala tjänstepersoner som arbetar med frågan, kommunala tjänstepersoner i ledande ställning samt till politiker. Arbetet med rapporten har finansierats med stöd av delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen.

Läs rapporten ”Cirkulära möbler tillsammans”

Text: Solveig Klug

Läs mer

Läs mer om Cirkulär kommun

Läs fler nyheter om projekt kring cirkulära möbler i andra kommuner:

Cirkulär affärsmodell för återbruk av möbler i Trollhättan får genomslag

Design med omtanke när Falköping möblerar cirkulärt

Satsning på cirkulära möbler ger mervärde i Härryda