Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

– Att införa producentansvar innebär i korthet att ansvaret för textilt avfall förs över från kommunerna till textilproducenterna, förklarar hon.

– Utredningen föreslår att Sverige går före och inför separat utsortering av textil för att kraftigt minska textil i restavfallet. Förslaget innebär att omfattande krav på insamling kombineras med skarpa krav på vad som ska ske med insamlat material, i första hand återanvändning och i andra hand materialåtervinning. Förslagen är framtagna i dialog med näringslivets aktörer och ideell sektor, berättar hon.

Uppdraget för utredningen har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Enligt kommittédirektivet har införandet av ett producentansvar för textil två syften:

  • Att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.
  • Att ansvaret för avfallshantering och återvinning av textil ska läggas på producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar. Vid utformandet av förslaget ska utredningen ta hänsyn till de minimikrav på utformning av producentansvar som följer av avfalls-direktivet samt direktivets krav på att samtliga medlemsstater senast 2025 ska samla in textil separat.
Största nyttan förlängd livslängd

Den största miljönyttan uppnås av förlängd aktiv livslängd för textil, vilket ger högre miljönytta än fiberåtervinning. Samtidigt är fiberåtervinning en viktig del av övergången till en cirkulär ekonomi och på sikt måste inflödet av jungfrulig fiber kraftigt minska.

Utredningen föreslår tuffa mål både för insamling av textil och för hur den insamlade textilen ska användas. I första hand ska textil förberedas för återanvändning och i andra hand för materialåtervinning såsom ”remake” och fiberåtervinning. Utredningen föreslår också ett antal kompletterande åtgärder, utöver införandet av producentansvar.

Läs mer

Läs utredningen i sin helhet

Läs mer i Miljödepartementets pressmeddelande

Tidigare nyhet från 2019: Hon får uppdraget att utreda producentansvaret för textil