Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer

Textil- och modeindustrin är i dag en resursintensiv bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. EU:s textilstrategi med många kommande krav kräver en omställning.

Sverige har i många fall världsledande teknik och unika anläggningar, där många projekt och initiativ pågår som måste samordnas för att skapa effekt på systemnivå.

Syftet med förstudien är att identifiera och designa en eller fler systemdemonstratorer med målsättningen att i stor skala, och i en verklig miljö, visa vägen för och demonstrera hur olika cirkulära lösningar kan förändra ett system.

Planerat genomförande

Tillsammans med partners, aktörer i branschen, akademi och institut ska fördjupad analys göras där missions formuleras och önskvärda effekter identifieras genom effektlogik. Utgångspunkten är tre områden för textila systemdemonstratorer:

  • Återbruk först, återvinning sedan
  • Digitala möjliggörare för cirkulära flöden
  • RE:Made by Sweden – hållbar design och effektiva, cirkulära produktionsanläggningar

Förslag på systemdemonstratorer ska formuleras och designas. Förstudien ska mynna ut i förankrade och väldefinierade systemdemonstratorer för nästa fas, genomförandefasen.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån en gemensam målsättning och väl förankrat mål, formulera och utarbeta förslag på lämpliga systemdemonstratorer utifrån ett missionsperspektiv. Systemdemonstatorerna ska visa på teknisk innovation, beteenden, regelverk, digitala gränssnitt och marknader som behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas. Systemdemonstratorerna ska vara väl förankrade bland strategiska partners, expertgrupper och andra intressenter, samt verka för stärkt svensk konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan inom textil- och modeindustrin.

Pressmeddelande 22-09-11:

Slutpresentation 24 oktober 2023

Ett tredje och sista informationsmöte där projektets slutrapport presenterades. Rapporten går att ladda ner som PDF här.

Informationsmöte 17 maj 2023

Ett andra digitalt informationsmöte om projektet där status och nuläge presenterades

Informationsmöte 7 december 2022

Den 7 december hölls ett öppet digitalt informationsmöte om projektet. Presentationen går att ladda ner som PDF här.

Tidsram

Startdatum: 2022-11-01
Slutdatum: 2023-06-30

Projektägare

Science Park Borås/Högskolan i Borås

Kontaktpersoner

Projektparter

Antrop AB, RISE AB, Telge Återvinning AB, Guringo AB, Ellenability AB, Wargön Innovation AB, Nudie Jeans AB, Klot AB, Sustainable Fashion Academy AB, Borås Energi och Miljö AB, Umeå universitet, Svensk Handel AB, TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag Service AB, Svenska Röda korsets Centralstyrelse

Finansiär

  • Vinnova