CircularHub

– en plattform för omställning till en cirkulär ekonomi

Circular Hub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups, SMF, aktörer och offentlig sektor inom textil,
mode, inredning och möbler. Genom arbetet inom plattformen skapas möjlighet att påvisa för beslutsfattare vilka behov som finns inom branschen för att skapa
omställning till cirkulär ekonomi.

Plattformen agerar katalysator som ska överföra kunskap, inspirera och medvetengöra branschen om cirkulär ekonomi, samt visa på incitament och drivkrafter, bland annat genom Agenda 2030. Teoretiska metoder och verktyg samt workshops och coachning används för att vägleda målgruppen mot en omställning till cirkulära affärsmodeller.

Under året har intresset varit stort bland företag att ställa om sina verksamheter, hitta nya vägar och nya affärsmodeller i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Ett viktigt
arbete för att bana väg för fler företags omställning till cirkulära affärsmodeller har varit samarbetet med Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Genom att vara med och erbjuda handledning och stöd till företag genom Framstegsmodellen skapas synergier mellan Circular Hub och Textile & Fashion 2030. Även i samarbete med Borås INK har Circular Hub erbjudit stöd och coachning till startup-bolag. Detta för att uppmärksamma vikten av att redan från starten av ett bolag forma arbetssätt och processer utifrån det cirkulära perspektivet.

Ett flertal webbinarier inom cirkulär ekonomi har arrangerats med syftet att inspirera och medvetengöra cirkulär ekonomi för målgruppen. Genom en snabb omställning tlll digitala lösningar har webbinarierna nått fler intressenter, inte bara regionalt utan nationellt. Circular Hub har också medverkat i ett flertal webbinarier som expert, bland annat Hållbart näringsliv, Cirkulära mätetal, Cirkulära affärsmodeller, Cirkulära offentlig upphandling och Produktion i en cirkulär ekonomi. Under året har delprojektet Lånegarderoben utvecklats, där fokus under hösten har varit på systemutveckling. En app och webbplats med koppling till NFC-taggar i plagg har utvecklats för att möjliggöra utlåning. Genom taggning av plaggen möjliggörs spårbarhet och delning av produktinformation. Lånegarderoben som koncept, med en hyrmodell som bas, är ett exempel på en affärsmodell inom cirkulär ekonomi. Lansering av Lånegarderoben kommer att ske under våren 2021.

CircularHub.se


Senaste nyheterna på circularhub.se:

Loading RSS Feed


 

DO-tank Center
I innovationsmiljön DO-tank Center finns möjlighet till prototypframtagning med det cirkulära perspektivet. DO-tank Center är också den fysiska plats där branscher kan mötas, både för att inspireras av andra aktörer som också drivs av hållbarhet och cirkulär ekonomi, men också för att skapa nya kontakter som möjliggör kunskapsutbyte, kompetens eller partnerskap. Många företag har fått coachning, deltagit i workshops och använt sig av labbmiljön under året. Inte minst mindre företag och startups som ser möjligheter i nya cirkulära affärsmodeller. Borås Stad valde under våren att hålla konferenser i lokalen och många organisationer har nyttjat DOtank Center för sina event. Lokalens möjligheter har också kommit till användning i det ökande antalet hybridmöten. I DO-tank Center har många företag fått stöttning i sitt arbete
att utveckla cirkulära produkter. Sedan starten har runt 200 företag fått stöd genom Circular Hub. Genom workshopen Circular Challenge utmanas företag att ställa om sina affärsmodeller till mer cirkulära. Genom provokation inspirerar workshopen till nytänkande och tillvägagångsättet gör det möjligt att upptäcka nya affärsområden
och konkurrensfördelar.

När Delegationen för cirkulär ekonomi var på digitalt besök i DO-tank Center presenterades Circular Hubs arbete och vikten av en fysisk miljö, där branschen kan mötas för att inspireras och vägledas mot nya cirkulära affärsmodeller med hållbart fokus. Under mötet lyftes även vikten av att vara medveten om den hållbara konsumenten och nya konsumtionsbeteenden som kommer att påverka näringslivet, och på vilket sätt detta är en konkurrensfördel för företagen i omställningen till cirkulär ekonomi. Mötet avslutades med ett gemensamt konstaterande att fortsatt samverkan och kontakt är viktigt.

Circular Hub finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västa Götalandsregionen.

CircularHub.se