Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling kring ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen. Målet om att bli fossiloberoende region till 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Science Park Borås  har ett av samordningsuppdrag kring fokusområde tjänster och cirkulära varor samt design för hållbar livsstil.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte tillräckligt snabbt. Cirkulära flöden och affärsmodeller samt ökad nyttjandegrad av sällanköpsvaror är lösningar med god potential att minska samhällets nyproduktion av varor och därtill kopplade växthusgasutsläpp. Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker. För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. Inom samordningsuppdraget vill man involvera och sammanföra rätt aktörer, Sprida goda exempel från aktörer som gått före i klimatomställningen samt aktivt söka efter och stötta innovationer och nya åtgärder med stor omställningspotential.

Samarbetspartners

Projekt Cirkulär kommun

Projekt Fact Movement

Finansiärer

  • Västra Götalandsregionen
  • Övriga finansiärer: Eget arbete hos deltagande aktörer

Tidsram

Start: 2020-01-01

Slut: 2021-12-31

Projektledare

Petra Pettersson, projektsamordnare inom Klimat 2030 för tjänster och cirkulära varor samt design för hållbar livsstil, Science Park Borås

Läs mer

Om Klimat 2030

Nyhet: Ny guide för konsumenter tipsar om cirkulära tjänster

Nyhet: Svenska modeföretag skriver under för Klimat 2030