Expertgrupp efterlyser utredning om incitament för hållbara konsumentbeteenden

Under hösten 2020 har Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg, som del i Science Park Borås vid Högskolan i Borås nationella arbete, varit ordförande för en expertgrupp som jobbat med producentansvar under Delegationen för cirkulär ekonomi. Nu har expertgruppen lämnat in sin rapport till delegationen. I rapporten lämnas förslag för hur konsumenter ska styras mot ett hållbart beteende.

Denna nyhet har uppdaterats 2021-04-15 i samband med delegationens överlämnande av rapport till regeringen.

Expertgruppen föreslår att en statlig utredning (SOU) tillsätts för att utreda incitament för hållbara konsumentbeteenden.

– Uppdraget bör rikta in sig på att föreslå lämpliga kombinationer av styrmedel för att underlätta hållbara möten mellan konsumenternas efterfrågan och producenternas utbud med krav på att föreslå konkreta åtgärder i närtid. Exempel på konsumentincitament är moms på återanvända produkter, skatteavdrag för reparationstjänster och pant, säger Birgitta Losman.

Vad händer nu?

– Delegationen för cirkulär ekonomi bearbetar just nu förslagen från de olika expertgrupperna och inom kort skickas delegationens förslag till regeringen.

Läs expertgruppens rapport som finns tillgänglig på delegationens webb (pdf)

Uppdatering  2021-04-15

Delegationen för cirkulär ekonomi har nu överlämnat 2021 års rapport till regeringen.

– Det finns tydliga avtryck från expertgruppen för producentansvar, och särskilt då avseende fortsatt arbete med hållbar konsumtion. Så det känns kul. Vi har jobbat mycket för att försöka konkretisera och få med efterfrågeperspektivet, säger Birgitta Losman.

Ur förslagen till regeringen

Tillsätt en utredning om hur det kan skapas fler incitament för hållbart konsumentbeteende

Förslag bör tas fram på incitament längs med hela värdekedjan, men även riktade mot konsumenter, för att uppmuntra till hållbara val och därigenom även öka lönsamheten för de producenter som väljer att satsa på produkter och tjänster som är mer hållbara. Exempel på konsumentincitament kan vara moms på återanvända produkter, skatteavdrag för reparationstjänster och pant. Även förslag på konsumentincitament kopplade till krav på producenter, i syfte att främja en mer hållbar konsumtion, bör tas fram. Detta kan till exempel vara kvotplikt för återanvända produkter och återvunnet material, krav på reparerbarhet och garantitider. Uppdraget bör rikta in sig på att föreslå lämpliga kombinationer av styrmedel för att skapa en marknad där konsumenternas efterfrågan och producenternas utbud möts.

Läs mer

Läs delegationens rapport med förslag i sin helhet

Delegationens rapport 2021.pdf

Läs mer om Delegationen för cirkulär ekonomi

 

Text: Solveig Klug
Foto: Science Park Borås