Tema 1: Byggnader för cirkulära flöden

Projektet Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil och dess tema 1 ska undersöka möjligheter till återbruk och cirkulära lösningar, inte bara gällande material utan även energi och vatten, samt en samverkan mellan kvarterets aktörer och förutsättningar på platsen. En annan aspekt handlar om att planera arkitektur och planlösningar för att underlätta den hållbara livsstilen för boende och invånare. Detta genom att planera in ytor för cirkulära erbjudanden och tjänster. Kunskapsöverföring och expertis mellan de olika teman blir nödvändig för god planering.

 

3 frågor till Teamledare Agnes Nagy

Agnes Nagy
Universitetslektor, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan). Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad.

1. Baserat på det du arbetat med tidigare och ditt expertisområde, på vilket sätt anser du att du kan bidra till projektets vision att skapa ett kvarter som blir ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till en hållbar livsstil?

– Jag är civilingenjör i byggteknik, docent i betongkonstruktioner och min forskning handlar om återvinning av betong och andra mineraliska byggnadsmaterial. Sedan 2016 så är jag ledare för forskningsgruppen RE:concrete och betong- och ballastlabbet på HB. Jag har varit med i samhällsbyggnadsprojektet Innovationsplattform Norrby mellan 2013-2015, 2015-2017. Projektet handlade om processen och verktygen för att utveckla särskilt utsatta områden på ett hållbart sätt. Särskilt fokus sattes på samverkan mellan aktörer tvärsektoriellt och de boenden i området. I samband med projektet startades ett avancerat utbildningsprogram i hållbart samhällsbyggande på HB. Studenterna hade stadsdelen Norrby som case study i kurserna och några skrev sina examensarbeten om t ex trångboddhet i miljonprogrammets område. Projektet har gett mig erfarenheter om att delta/samverka/vara intressent i komplexa hållbarhetsprojekt både som forskare och lärare från högskolan.

2. Du arbetar som forskare på Högskolan i Borås, på vilket sätt kan din forskning appliceras på projektet Framtidens Kvarter och på kvarteret Västerbro? Finns det utrymme för att testa din forskning?

– Min forskning handlar om att återvinna mineraliska byggnadsmaterial. På Västerbro planeras för återbruk av tegel och återvinning av betong. Min forskning knyter an därmed till projektering och genomförande av Västerbro.
 
3. Utan att avslöja för mycket av vad teamet arbetar med, vad hade för dig varit ett kvitto på att projektet och ditt team arbetar med har lyckats?

– Att Västerbro uppmärksammas utomlands/i Sverige/i Borås/av boende för att vara projektet där man lyckats arbeta upp 80% av rivningsavfallet som ny råvara som ledde till minskad klimatpåverkan och som ledde till en mycket uppmärksammad klimatdeklaration för nybyggnationen där stora mängder CO2  kunde tillgodoräknas pga återbruk/återvinning.