Cirkulär utbildning för affärscoacher

Projektet ”Cirkulär utbildning för affärscoacher” erbjuder ett utbildningsprogram för medarbetare i innovationsmiljöer (science parks och inkubatorer) med syfte att skala upp förmågan inom cirkulär ekonomi i Västra Götalandsregionen, specifikt med avseende på cirkulära affärsmodeller. 

lnnovationssystemet med medarbetare i science parks och inkubatorer har en stor betydelse på förnyelseförmågan hos företag. I omställningen mot en cirkulär ekonomi har det blivit tydligt att det finns ett fortsatt stort behov av praktisk kunskap och erfarenhetsutbyte kring cirkulära affärsmodeller och omställningsförmåga.

Utmaningarna i affärsmodellsinnovation inom cirkulär ekonomi är av transformativ- och systemskifteskaraktär, vilket även kräver kunskap i innovationsledning. Omställning till en cirkulär ekonomi påverkar flera av komponenterna i företags linjära affärsmodeller. Detta ställer stora krav på helhetsförståelse och disruptiv innovation i coachsituationen. 

Om utbildningen

Projektet erbjuder flera omgångar av en erfarenhetsbaserad utbildning inom cirkulär ekonomi. Projektet kommer erbjuda samtliga science parks och inkubatorer i Västra Götaland en tillgänglig utbildning med fokus på flexibelt genomförande och erfarenhetsdiskussioner. 

Under kursen kommer deltagarna bland annat att få lära sig om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, hur man gör cirkulär affärsmodellering, vad som är ett cirkulärt värdeerbjudande och om kunders medvetenhet samt dess påverkan på omställningen. Utbildningen diskuterar även samarbete och affärsutvecklares roll i omställningen.

Upplägg:

4 utbildningstillfällen à 1,5–2 h digitalt (tot 6,5 h)

Självstudier 1-1,5 h inför varje tillfälle (tot ca 5,5h)

Syfte och önskad effekt

Utbildningens syftet är att skapa förutsättningar som gör att de som möter ledande funktioner i väletablerade tillverkningsföretag i Västra Götalandsregionen blir effektiva i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Detta skall på sikt stärka företagens förmågor för att arbeta med cirkulära affärsmodeller som bygger på en värdebevarande affärslogik. På så sätt nås spridning av kunskap kring cirkulära affärsmodeller. 

Målgrupper

Samtliga inkubatorer och science parks i Västra Götaland, samt näringslivschefer/näringslivskontor på kommuner i Västra Götaland.

Kontaktpersoner

Projektledare: Erik Valvring erik.valvring@hb.se

Projektadministratör: Malin Svensson malin.svensson@hb.se

Startdatum

2022-06-01

Slutdatum

2024-02-28

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Utbildningen är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Cirkulära affärsmodeller inom den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer här

Övriga partnerorganisationer: